ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

នាយកដ្ឋានជលសាស្រ្ត និងការងារទន្លេ