ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

នាយកដ្ឋានជលសាស្រ្ត និងការងារទន្លេ

ព្រឹត្តិបត្រព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី ១០​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧