ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

នាយកដ្ឋានជលសាស្រ្ត និងការងារទន្លេ

 នាយកដ្ឋាន​ ជលសាស្រ្ត និង ការងារទនេ្ល

នាយកដ្ឋានជលសាស្រ្ត​​​និងការងារទនេ្ល​បងើតឡើងនៅឆ្នាំ​​១៩៩៩​ ស្ថិតនូវ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម។នាយកដ្ឋាន ជលសាស្រ្ត និង ការងារទនេ​មាន​ការិយា​  ល័យចំណុះ ៥​ ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល
  • ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងព្យាករណ៍
  • ការិយាល័យគុណភាពទឹក
  • ការិយាល័យជលសាស្រ
  • ការិយាល័យការពារច្រាំងទនេ្ល​